Disclaimer en privacy

Wie zijn wij?

Deze website is een initiatief van specialisten in verkeersrecht, De Mulder Advocaten bvba, afgekort DMA bvba, gevestigd te 1730 Asse, Stationsstraat 35/1, met KBO-nr. BE 0548.952.989. www.demulderadvocaten.be

Hoe kan je met ons contact opnemen?

Adres: DMA bvba. Stationsstraat 35/1, 1730 Asse E-mail: info@demulderadvocaten.be

Waarom een privacyverklaring?

De Mulder Advocaten verwerkt in overeenstemming met de volgende wetgeving de persoonsgegevens van de gebruikers van onze websites en dit voor verschillende doeleinden.

  • de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
  • de bepalingen van de Europese privacywetgeving (GDPR of General Data Protection Regulation), een Europese verordening met als doel de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens

Met een privacyverklaring geven wij een overzicht welke gegevens wij verwerken van iedereen die onze websites gebruiken.

Wat doen wij met uw persoonlijke informatie?

De verwerkingen van persoonsgegevens door de website heeft twee doeleinden:

  • Informatie- adviesverstrekking en bijstand aan rechtzoekenden. Dit gebeurt via contactformulieren, chat, whatsapp en per telefoon. Deze gegevens worden bekomen met de toelating van de betrokkene zelf.
  • Gebruik, werking en beveiliging van de website en de toestemming van elke gebruiker van onze website(s).

Welke persoonsgegevens worden in het algemeen verwerkt ? 

Bij vragen tot informatie, advies en bijstand verwerken wij enkel en alleen die persoonsgegevens die door een rechtszoekende worden verstrekt. Deze gegevens zijn naam en voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Het verwerken van deze gegevens heeft als actuele en gerechtvaardigde doelstelling om de correspondentie met DMA naar aanleiding van een vraag tot informatie, vraag tot advies en bijstand vlot te laten verlopen. Overige gegevens die worden verwerkt kaderen in de vertrouwensrelatie met een advocatenkantoor.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van deze website? 

Enkel wanneer de algemene voorwaarden van “Hulp bij Verkeersrecht” werden aanvaard kan een aanvraag worden doorgestuurd naar DMA. Deze aanvaarding houdt in dat DMA expliciet is gemandateerd om informatie, advies en bijstand te verlenen. De volgende (persoonlijke) gegevens worden hierbij verwerkt (niet-limitatieve lijst):
a. Gegevens van de klant, te weten naam, voornaam, e-mailadres en het telefoonnummer;
b. De nodige documenten, waaronder het proces-verbaal, de dagvaarding, het vonnis;
c. Alle relevante informatie nodig voor het verstrekken en behandelen van aanvragen tot informatie, advies en bijstand.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bijgehouden? 

De meegedeelde gegevens worden nooit langer bewaard dan de tijd die nodig is onze haar doelstelling te verwezenlijken. Aangezien de doelstelling er in bestaat om een advies op maat te geven wordt, zelfs bij een kosteloze informatieverstrekking, zijn wij gehouden tot de deontologische regels zoals bepaald door de Orde van Advocaten. De deontologie voorziet dat bij het afsluiten van een samenwerking, het dossier voor 5 jaar wordt bijgehouden. Tegen het verstrijken van deze periode worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

Hoe worden de persoonsgegevens bijgehouden? 

De persoonsgegevens (naam, e-mail en telefoonnummer) gerelateerd aan eender welk verzoek tot informatie, advies en bijstand worden beheerd via mail-, agenda- en contactbeheersprogramma’s waaronder Windows Outlook. De verstrekte persoonsgegevens die voortvloeien uit een advies op maat, zelfs bij een kosteloze informatieverstrekking, worden bijgehouden in een database (o.a. Dropbox, One Drive,…), de persoonsgegevens worden binnen de korst mogelijk termijn geanonimiseerd.

Worden de persoonsgegevens gedeeld met derden? 

De persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden. Het meegedeelde e-mailadres, de naam, voornaam en het telefoonnummer is en blijft vertrouwelijk. Deze gegevens worden onder geen beding of één of andere wijze gedeeld met derden. De enige legitieme uitzondering is als dit nodig zou zijn voor het technisch beheer en onderhoud van onze website(s) en onze werking.

Wat zijn uw rechten?

U heeft rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens:

  1. Recht tot inzage van uw persoonsgegevens: U heeft ten allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens.
  2. Recht tot verbetering van uw persoonsgegevens: U heeft ten allen tijde recht fouten te laten verbeteren.
  3. Recht om vergeten te worden: U heeft ten allen tijde recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen voor zover zij niet noodzakelijk zijn voor de vervulling van een wettelijke opdracht.

Een vraag?

Elke vraag daartoe kan u richten tot (zie hieronder). Wij antwoorden u binnen de maand. In uitzonderlijke gevallen kan dit langer duren, maar dan brengen wij u op de hoogte van de reden.

Per post: Stationsstraat 35/1, 1730 Asse
Per mail: info@demulderadvocaten.be

Aangezien DMA bvba de persoonsgegevens van een rechtzoekende ontvangt, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verwerken en bewaren van foutieve persoonsgegevens.