De procedure bij de politierechtbank

Ontdek hier wat u kan doen.

De procedure bij de politierechtbank

De politierechtbank behandelt voornamelijk overtredingen en alle vorderingen, ongeacht het bedrag, over verkeersmisdrijven.

De correctionele rechtbank is een afdeling van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd voor wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden (dat zijn misdaden waarvoor verzachtende omstandigheden in acht genomen zijn). De correctionele rechtbank oordeelt in hoger beroep ook over de beslissingen van de politierechtbank.

U heeft van de gerechtsdeurwaarder een dagvaarding ontvangen om voor de politierechtbank of voor de correctionele rechtbank te verschijnen? In die dagvaarding vindt u de dag, het uur en de plaats (het adres van het gerechtsgebouw en de kamer van de rechtbank) waar u moet verschijnen, evenals de feiten die u ten laste worden  gelegd.

Het is ook mogelijk dat u bij proces-verbaal wordt opgeroepen om te verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank. De oproeping bij proces-verbaal is een document dat u rechtstreeks door de procureur des Konings wordt overhandigd en dat de dagvaarding vervangt: u vindt er de feiten die u ten laste worden gelegd, evenals de plaats, de dag en het uur van de zitting.

Het strafdossier van uw zaak kan door uw gespecialiseerd advocaat worden opgevraagd en ingekeken. Deze kan ook een volledige kopie bestellen. De gespecialiseerd advocaat kan u op deze basis adviseren en bijstaan in uw verdediging. De rechter beslist op basis van de stukken van het dossier en het pleidooi van uw gespecialiseerd advocaat.

U kan het strafdossier inkijken op de griffie dan wel hiervan tegen betaling een kopij bestellen.

Op de zitting kan u persoonlijk verschijnen of u laten bijstaan door een advocaat.

Doorgaans verloopt de zitting als volgt:

  1. Vaststelling van de identiteit van de beklaagde.
  2. Het (facultatief) meedelen wegens welke feiten de beklaagde wordt vervolgd.
  3. Het verhoor van de beklaagde: de voorzitter zal u ondervragen de feiten die u ten laste worden gelegd.
  4. Het vervullen van onderzoeksverrichtingen (De rechter kan bijvoorbeeld getuigen en/of deskundigen verhoren; u en uw advocaat mogen de voorzitter verzoeken om bepaalde vragen te stellen aan de ondervraagde getuige (klik hier voor meer informatie over getuigenverklaringen in strafzaken).
  5. De vordering van de burgerlijke partij.
  6. De vordering van het openbaar ministerie
  7. Uw verdediging.

Het slachtoffer van de u ten laste gelegde feiten kan een schadevergoeding vragen. Hiertoe stelt het slachtoffer (of zijn advocaat) zich burgerlijke partij.

De eis moet worden gepreciseerd en nauwkeurig wordt bepaald welke sommen voor welke schadeposten worden gevraagd. De burgerlijke partij moet haar schade bewijzen, en kan zo nodig een deskundige door de rechtbank laten aanstellen.

Het openbaar ministerie vat de zaak samen en vordert op basis van de toepassing van de strafwet een straf en/of maatregel. De vordering van het openbaar ministerie moet niet worden gevolgd door de rechter.

U of uw advocaat kunnen vervolgens uw verdediging voordragen. Dit gebeurt mondeling, maar u kan ook schriftelijke conclusies neerleggen. U als betichte krijgt steeds het laatste woord.

Hierna sluit de rechter de debatten. Eenmaal de debatten gesloten zijn, volgt de uitspraak van het vonnis, ofwel onmiddellijk ofwel op een latere datum. Aan de uitspraak gaat eventueel een beraadslaging door de rechter(s) vooraf waarbij de partijen en het openbaar ministerie niet aanwezig mogen zijn.

Als de uitspraak niet op het einde van de zitting gebeurt, deelt de rechter u de datum mee waarop de uitspraak volgt. Het is belangrijk dat u of uw advocaat op die dag kennis neemt van de uitspraak, aangezien de termijn om hoger beroep aan te tekenen begint te lopen vanaf de uitspraak van het vonnis.

Als u niet akkoord gaat met het vonnis kunt u hoger beroep aantekenen. Als u veroordeeld bent bij verstek kunt u hoger beroep of verzet aantekenen. Ook dat dient op een geijkte en weloverwogen manier te gebeuren. Valkuilen zijn er altijd.

 

Neem contact met een gespecialiseerd advocaat zodat u de strategisch beste aanpak en verdediging kan krijgen om tot de beste oplossing of resultaat te komen. Uw “advocaat” kan zorgen voor een klassering zonder gevolg, een regeling in der minne, nuancering van bepaalde gevoeligheden, aandacht voor verzachtende omstandigheden, en finaal kan hij ervoor zorgen dat de strafmaat wordt gemilderd door een uitstel van straf (rijverbod, geldboete of zelfs gevangenisstraf) te bekomen, een opschorting te bekomen (u bent dan enkel schuldig maar wordt niet veroordeeld), voorwaarden, een werkstraf, een straf onder elektronisch toezicht, en meer algemeen, een vermindering van de straffen welke men u zou willen opleggen.

 

Laat u bijstaan door een advocaat tijdens de strafprocedure teneinde erover te waken dat uw rechten te allen tijde gewaarborgd blijven en dat u uw verdediging op de best mogelijke wijze naar voren wordt gebracht.

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40