Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied en voorwerp van de opdracht

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie die geleverd is door De Mulder Advocaten bvba, afgekort DMA bvba, haar vennoten, medewerkers, stagiairs en alle personen die werken voor of in samenwerking met het kantoor. Dit behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, waarbij de algemene voorwaarden dan slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in de overeenkomst werd bepaald.

Een cliënt die contracteert met een bepaalde advocaat van DMA kan met eenieder van de advocaten die deel uitmaken van DMA in contact worden gesteld ter behandeling van zijn of haar dossier, zonder dat de cliënt zich kan verzetten tegen deze beslissing. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

De diensten die DMA aanbiedt zijn de volgende: juridisch advies, geschillenbeslechting, opmaak en negotiëren contracten, bemiddeling, strategie en andere in diverse expertisedomeinen.

 2. Juridische informatieplicht

Het WER legt advocaten de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. DMA benadrukt dat cliënten uitdrukkelijk kennis moeten nemen van deze algemene voorwaarden en ook de andere pagina’s van deze website dient te bezoeken. De reglementen waaraan de advocaten onderworpen zijn, treft u aan op de website van de Orde van Vlaamse Balies (https://www.advocaat.be).

De Mulder Advocaten bvba is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0548.952.989. De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de Nederlandstalige balie te Brussel.

DMA bvba is verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij Amlin Europe N.V., met voorbehoud inzake verduidelijkingen en uitzonderingen in de polis.

De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor.

De advocaten van DMA beperken hun aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schadegeval zal uitkeren (max. 1.250.000 EUR). Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen zijn de advocaten van DMA bvba niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij beroep doen tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen zij de aansprakelijkheid af. Een cliënt kan op eerste verzoek een afschrift van de polis bekomen.

3. Vraag tot informatie of klacht

DMA bvba is te bereiken op:

De Mulder Advocaten bvba. Stationsstraat 35/1, 1730 Asse. www.demulderadvocaten.be. info@demulderadvocaten.be

Indien cliënt een klacht heeft kan hij of zij deze in eerste instantie rechtstreeks indienen of informatie verkrijgen bij DMA advocaten op de voormelde coördinaten.

Aanvragen of klachten kunnen ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronische klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd. De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

4. Medewerking/verplichtingen van de cliënt

Alle nuttige informatie die in het belang van de zaak is, dient overgemaakt te worden aan de advocaat die met de opdracht belast is. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie alsook om de stukken te bezorgen. Indien de cliënt de volledige medewerking niet verleent overeenkomstig de afspraken, dan behoudt DMA bvba zich het recht om de samenwerking stop te zetten.

5. Kosten en ereloon

Een eerste verkennende consultatie/ontmoeting zonder diepgaande adviezen, zal over het algemeen een ereloon impliceren van € 75,00 incl. btw

Wanneer er een professionele samenwerking tot stand komt, wordt een algemeen richttarief voor particulieren gehanteerd van uurtarieven die  rond € 90,00/u excl. btw liggen. Dit tarief kan variëren volgens de soort van zaak, de mogelijkheden van de cliënt en de dringendheid van tussenkomst. De advocaat heeft het recht om zelf het ereloon te bepalen. Het ereloon moet begroot worden met bescheidenheid en billijke gelijkmatigheid conform art. 446 ter Ger. W.

Wanneer er een gerechtelijke procedure dient te worden gevoerd, en een rechtsplegingsvergoeding kan worden bekomen, dan zal deze vergoeding steeds de minimale vergoeding vertegenwoordigen.

Naast deze ereloontarieven, dient de cliënt ook in te staan voor de onkosten van de zaak. Deze kosten zijn onder meer dactylografie, kopijen, verplaatsingen etc., dewelke in detail worden meegedeeld aan de cliënt naar aanleiding van de samenwerking of voorschotfacturatie.

Parallel zullen aan de klant ook de algemene en zeer klassieke factuurvoorwaarden worden meegedeeld die op alle facturaties van toepassing zijn te weten:

Alle bedragen zijn contant betaalbaar te Asse en dienen te worden betaald uiterlijk 14 dagen na uitgifte van de honorariumnota. Bij gebreke aan betaling wordt het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 1% per begonnen maand en een forfaitaire schadeloosstelling van 10% met een minimum van € 100,00. De rechtsplegingsvergoeding is steeds het minimum ereloon van de advocaat. De verantwoordelijkheid van uw advocaat is beperkt tot het bedrag dat onder zijn verzekering beroepsaansprakelijkheid valt.

In het kader van de anti-witwasregelgeving en antiterrorisme  is DMA bvba verplicht zijn cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren. Wanneer er feiten worden vastgesteld waarvan het kantoor weet of vermoed dat ze verband houden met witwaspraktijken of terrorisme, dient in overeenstemming met deze wetgeving de informatie te worden overgemaakt aan de Stafhouder van de Orde. Deze laatste beslist of de ontvangen informatie al dan niet wordt doorgemeld aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. In het kader van de Privacy-wetgeving, GDPR, dient de cliënt te weten dat zijn gegevens voor administratieve doeleinden worden bijgehouden in het elektronisch dossier, het dropboxdossier of onedrivedossier, de mailbestanden, elektronische adresbestanden en het fysiek dossier en dit voor een periode tot 5 jaar na beëindiging van het dossier of de contractuele relatie. Deze gegevens kunnen ook worden gehanteerd voor professionele networking zoals een receptie van DMA bvba. De cliënt heeft steeds het recht navraag toe doen over welke informaties waar worden bewaard, en heeft het recht de uitwissing te verzoeken van al zijn gegevens. Enkel het Belgische Recht is van toepassing en de rechtbanken te Brussel en het Vredegerecht te Asse zijn bevoegd. Partijen verkiezen als proceduretaal voor ereloonbetwistingen de Nederlandse taal. Cliënten werden ingelicht over de mogelijkheden, bestaan en voorwaarden van kosteloze tweedelijnsbijstand.

Gerechtskosten zijn door de cliënt rechtstreeks te betalen. Dit betreft ondermeer de kost van dagvaarding, betekening, uitgiftes van vonnissen, rolrechten (griffiekosten) voor indiening van verzoekschriften, opzoekingen in het rijksregister, het Centraal Bestand der Beslagberichten enz…

Teneinde financiële verrassingen te vermijden, wordt er gewerkt met voorschotten. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een voorschotfacturatie of eindfacturatie, dan dient hij of zij deze binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waaraan de cliënt wordt geacht de facturatie en het overeenstemmende detail van prestaties te hebben aanvaard.

Bij niet betaling binnen de betalingstermijn, kunnen de advocaten van DMA bvba hun werkzaamheden opschorten. Noch DMA bvba, noch de advocaten die er deel van uitmaken kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de hierdoor ontstane schade.

De advocaat vermag bedragen die deze ontvangt voor rekening van de cliënt inhouden tot dekking van de openstaande provisienota’s of staten van kosten en ereloon.

Laat u nooit door de tarieven van advocaten afschrikken: een advocaat kost uiteraard geld, maar indien u geconfronteerd bent met een vervolging, kan zijn tussenkomst vaak erger voorkomen, en rust brengen waar rust hoort te zijn. Rechtszekerheid is vaak veel belangrijker dan de kostprijs om deze rechtszekerheid te bekomen.

Onder de voorwaarde dat u in aanmerking komt voor pro-deo tussenkomsten van een advocaat, kunnen onze advocaten u ook daarin verder van dienst zijn, en dit aldus onder de gehele, dan wel onder de gedeeltelijke kosteloze tweedelijnsbijstand. DMA ziet het als zijn sociale taak om de zwakkeren van de maatschappij voor zover als mogelijk in dit verband bij te staan. Hij kantoor werkt mee aan de door de overheid gesubsidieerde algemene kosteloze tweedelijnsbijstand, alsook aan de strafpermanentie, Salduz-permanentie en de Jeugdpermanentie.

6. Confidentialiteit

De advocaten van DMA bvba zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Het overmaken van brieven, adviezen, procedurestukken, enz. aan haar cliënten geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van DMA bvba.

7. Intellectuele eigendomsrechten

De stukken uitgaande van DMA bvba zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken titularissen van deze intellectuele eigendomsrechten.

Omdat voormelde documenten eigen zijn aan specifieke situaties en specifieke cliënten kunnen deze derhalve niet zomaar worden toegepast op andere situaties of voor andere personen, zonder een nieuwe analyse door DMA bvba.

8. Aansprakelijkheid en verplichtingen van het kantoor

DMA bvba heeft via de Nederlandstalige Orde van Advocaten Brussel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AMLIN Europe. Indien er evenwel geen tussenkomst is van de aansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden ook, dan is de aansprakelijkheid van DMA bvba en haar medewerkers beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door DMA bvba geleverde diensten die tot het aansprakelijkheidsgeschil aanleiding gaven, met een maximum van € 5.000,00.

Bij de beëindiging van het dossier zullen de relevante stukken gearchiveerd worden en gedurende een periode van vijf jaar bewaard worden door DMA bvba. Na de periode van vijf jaar behoudt DMA bvba zich het recht voor het dossier te vernietigen.

9. Witwaspreventie

Bij toepassing van een Europese richtlijn aangenomen eind 2001, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme sinds februari 2004 de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot dienstverlening door advocaten.

Advocaten zijn sindsdien wettelijk verplicht in bepaalde omstandigheden hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

10. Herroepingsrecht

DMA bvba verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt DMA bvba zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. DMA bvba is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan cliënt, aan derden of aan overmacht.

Bij advisering van cliënt via de website of het contactformulier, begint DMA bvba niet met de uitvoering van de diensten tot het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag van de contractsluiting.

Indien cliënt wenst dat DMA bvba onmiddellijk aanvangt met de uitvoering van de diensten, moet hij of zij uitdrukkelijk hierom verzoeken. Op deze manier erkent cliënt dat hij of zij het herroepingsrecht verliest van zodra het contract volledig uitgevoerd is. Indien cliënt een dergelijk verzoek van onmiddellijke uitvoering doet, en vervolgens zijn of haar herroepingsrecht inroept voordat het contract volledig uitgevoerd is, factureert DMA bvba aan cliënt een bedrag van erelonen en kosten dat pro rata berekend wordt a rato van de reeds geleverde diensten op het ogenblik waarop cliënt DMA bvba op de hoogte brengt van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Cliënt kan van zijn of haar herroepingsrecht gebruik te maken door dit schriftelijk en ondubbelzinnig aan DMA bvba mee te delen.

11. Beëindiging van de overeenkomst

Cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door DMA bvba daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. DMA bvba maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De prestaties die bij een onverwachte stopzetting van de samenwerking komen kijken, worden aan de cliënt verrekend. DMA bvba kan evenwel geen schadevergoeding vragen.

Op eerste verzoek zal DMA bvba aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop de advocaat de prestaties staakt, dient DMA bvba rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. Prestaties die op die manier nog strikt noodzakelijk zouden zijn om de belangen van de cliënt veilig te stellen, blijven te vergoeden door de cliënt.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elke overeenkomst die wordt afgesloten met De Mulder Advocaten bvba is onderworpen aan het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden dat via internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel). Voor eventuele geschillen is het Vredegerecht kanton Asse en de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel bevoegd.